Dlatego Warto

Stowarzyszenie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut 2017

Email Drukuj

STATUT

STOWARZYSZENIA DLATEGO WARTO

Rozdzia? I

Postanowienia oglne

l

1.Stowarzyszenie nosi nazw?: Stowarzyszenie DLATEGO WARTO.

2.Stowarzyszenie posiada osobowo?? prawn?. Dzia?a na podstawie ustawy z 07 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001 r. Nr 79 poz.855 z p.zm.) oraz niniejszego statutu.

2

1.Stowarzyszenie powo?uje si? na czas nieokre?lony.

2.Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? po?ytku publicznego na podstawiez dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873).

3

1.Siedziba Stowarzyszenia mie?ci si? w ?om?y, przy ul. Fabrycznej 9A.

2.Stowarzyszenie swoim dzia?aniem obejmuje g?wnie obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Do realizacji celw statutowych Stowarzyszenie mo?e dzia?a? na terenie innych pa?z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.Stowarzyszenie prowadzi nieodp?atn? i odp?atn? dzia?alno?? statutow?. Ca?y uzyskany dochd Stowarzyszenie przeznacza na dzia?alno?? statutow?.

4

Stowarzyszenie mo?e u?ywa? piecz?ci i oznak wed?ug wzoru ustalonego przez Zarz?d, zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami.

5

Dzia?alno?? Stowarzyszenia opiera si? na pracy spo?ecznej og?u cz?onkw; do prowadzenia swych spraw mo?e zatrudnia? pracownikw.

Rozdzia? II

Cele i ?rodki dzia?ania.

6

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i dzia?a? sprzyjaj?cych integrowaniu osb niepe?nosprawnych ze ?rodowiskiem, na rzecz przygotowania ich do ?w rodzinie i spo?ecze?stwie poprzez zdobywanie praktycznych umiej?tno?ci umo?liwiaj?cych im prawid?owe funkcjonowanie w spo?ecze?stwie.

2.Dzia?alno?? na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osb niepe?nosprawnych.

3.Dzia?alno?? na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsi?biorczo?ci osb niepe?nosprawnych.

4.Dzia?alno?? na rzecz rozwoju edukacji, o?wiaty i wychowania osb niepe?nosprawnych .

5.Dzia?alno?? na rzecz wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osb niepe?nosprawnych.

6.Aktywizacja twrcza osb niepe?nosprawnych.

7.Promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepe?nosprawnej.

8.Wspieranie finansowe, organizacyjne i rzeczowe WTZ.

9.Integracja ?rodowiska osb zdrowych i niepe?nosprawnych.

10.Prowadzenie i inicjowanie dzia?alno?ci charytatywnej i dzia?alno?ci spo?ecznie u?ytecznej w dziedzinie pomocy spo?ecznej, a w szczeglno?ci dzia?w zakresie pomocy spo?ecznej dla rodzin i osb w trudnej sytuacji ?yciowej oraz wyrwnania szans tych rodzin i osb.

11. Niesienie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom niepe?nosprawnym i chorym.

12.Prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie ochrony i promocji zdrowia osobom niepe?nosprawnych i ich rodzinom.

13.Prowadzenie profilaktyki i edukacji spo?ecznej w obszarze zjawisk patologicznych zachodz?cych w rodzinie.

14. Wszechstronna pomoc w leczeniu i rehabilitacji spo?ecznej osb i rodzi z problemem alkoholowym.

Cele realizowane s? poprzez:

1.Promocja osi?gni?? osb niepe?nosprawnych poprzez wystawy, pokazy, imprezy integracyjne, teatr.

2.Pozyskiwanie ?rodkw finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granic? z przeznaczeniem na realizacj? celw statutowych Stowarzyszenia.

3.Przyjmowanie darowizn.

4.Integracj? osb niepe?nosprawnych ze ?rodowiskami spo?ecznymi.

5.Wsp?praca z organami pa?stwowymi, samorz?dowymi, organizacjami ko?cielnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placwkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zada? statutowych.

6. Organizacj? konferencji, seminariw, wyk?adw, szkole? itp. w zakresie obj?tym celami Stowarzyszenia.

7. Samodzielne lub ??czne z innymi podmiotami prowadzenie projektw i dzia?a? realizuj?cych cele Stowarzyszenia w tym kampanii bada? spo?ecznych.

8.Wsp?praca ze ?rodowiskami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).

9.Inne dzia?ania sprzyjaj?ce rozwojowi statutowych celw organizacji.

Rozdzia? III

Cz?onkowie, ich prawa i obowi?zki.

7

Cz?onkowie dziel? si? na:

a) zwyczajnych,

b) wspieraj?cych,

c) honorowych

8

Cz?onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo?e by? ka?da pe?noletnia osoba fizyczna, ktra z?o?y?a wype?nion? deklaracj? cz?onkowsk? i zostanie przyj?ta przez Zarz?d a tak?e cudzoziemcy zamieszkuj?cy poza terenem RP.

9

Cz?onek zwyczajny ma prawo:

1. Wybiera? i by? wybieranym do w?adz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczy? z g?osem stanowi?cym w Walnym Zgromadzeniu.

3. Zg?asza? wnioski i postulaty dotycz?ce dzia?alno?ci Stowarzyszenia.

4. Korzysta? z pomocy Stowarzyszenia.

10

Do obowi?zkw cz?onka zwyczajnego nale?y:

l. Przestrzeganie postanowie? statutu, regulaminw i uchwa? w?adz Stowarzyszenia.

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celw statutowych stowarzyszenia.

3. Regularne op?acanie sk?adek cz?onkowskich.

11

Cz?onkiem wspieraj?cym Stowarzyszenie mo?e zosta? osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczn? dzia?alno?ci? Stowarzyszenia, ktra zadeklaruje pomoc finansow? lub rzeczow? i zostanie przyj?ta przez Zarz?d na podstawie pisemnej deklaracji. Cz?onek wspieraj?cy posiada prawa okre?lone w 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z g?osem doradczym. Cz?onek wspieraj?cy - osoba prawna dzia?a w Stowarzyszeniu za po?rednictwem swego przedstawiciela.

12

Cz?onkiem honorowym Stowarzyszenia mo?e zosta? osoba fizyczna, szczeglnie zas?u?ona dla realizacji celw statutowych Stowarzyszenia. Cz?onkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarz?du. Cz?onek honorowy posiada wszystkie prawa cz?onka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowi?zku p?acenia sk?adek cz?onkowskich.

13

Cz?onkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

l. Dobrowolnego wyst?pienia zg?oszonego na pi?mie.

2. Skre?lenia przez Zarz?d z powodu nie p?acenia sk?adek cz?onkowskich.

3. Wykluczenie uchwa?? Zarz?du z powodu nieprzestrzegania postanowie? statutu, regulaminw i uchwa? w?adz Stowarzyszenia lub dzia?anie na szkod? Stowarzyszenia.

4. Utraty osobowo?ci prawnej przez cz?onka wspieraj?cego - osob? prawn?.

Od uchwa?y w przedmiocie skre?lenia lub wykluczenia przys?uguje odwo?anie. Odwo?anie nale?y z?o?y? w terminie 30 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdzia? IV

W?adze Stowarzyszenia

14

1. W?adzami Stowarzyszenia s?:

l) Walne Zgromadzenie.

2) Zarz?d.

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja w?adz trwa 3 lata a ich wybr odbywa si? w g?osowaniu tajnym lub jawnym w zale?no?ci od uchwa?y Walnego Zgromadzenia. Je?li statut nie stanowi inaczej uchwa?y w?adz zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw.

3. W przypadku ust?pienia w czasie trwania kadencji cz?onkw Zarz?du lub Komisji Rewizyjnej, w?adzom tym przys?uguje prawo kooptacji z tym, ?e liczba osb dokooptowanych nie mo?e przekroczy? 1/3 liczby cz?onkw pochodz?cych z wyboru.

15

Najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Cz?onkw, ktre mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne.

16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo?uje Zarz?d raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiaj?c cz?onkw pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porz?dku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

17

1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne je?eli uczestniczy w nim co najmniej po?owa uprawnionych do g?osowania. Je?eli w wyznaczonym terminie nie ma po?owy uprawnionych cz?onkw, Zarz?d wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia p? godziny p?niej tego samego dnia i mo?e ono skutecznie obradowa?, jest prawomocne niezale?nie od ilo?ci cz?onkw uprawnionych do g?osowania. Uchwa?y Walnego Zgromadzenia zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw przy obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onkw uprawnionych do g?osowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez wzgl?du na liczb? uprawnionych do g?osowania.

2. W Walnym Zgromadzeniu mog? uczestniczy? cz?onkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z g?osem doradczym cz?onkowie wspieraj?cy i zaproszeni go?cie.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale?y:

a) uchwalenie g?wnych kierunkw dzia?alno?ci merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? z Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,

c) podejmowanie uchwa?y w przedmiocie absolutorium dla ust?puj?cego Zarz?du na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d)wybr prezesa i cz?onkw Zarz?du oraz Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej i jej cz?onkw,

e) ustalenie wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich,

f) nadawanie godno?ci cz?onka honorowego,

g) podejmowanie uchwa? w sprawach zmian statutu lub rozwi?zania Stowarzyszenia,

h)rozpatrywanie odwo?a? od uchwa? Zarz?du,

i)podejmowanie uchwa? w sprawie powo?ania przez Stowarzyszenie innych podmiotw organizacyjnych,

j) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

k) podejmowanie uchwa? w sprawie powo?ania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

l) rozpatrywanie spraw nie nale??cych do kompetencji innych w?adz Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo?uje Zarz?d:

a) z w?asnej inicjatywy,

b) na ??danie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 cz?onkw zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno by? zwo?ane w terminie 1 miesi?ca od daty zg?oszenia wniosku lub ??dania i obradowa? nad sprawami dla ktrych zosta?o zwo?ane.

18

Zarz?d jest najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia w okresie pomi?dzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarz?d sk?ada si? z Prezesa, jednego lub wi?cej Wiceprezesw i co najmniej trzech cz?onkw, spo?rd ktrych wybiera si? sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarz?du zwo?ywane s? przez prezesa w miar? potrzeby, nie rzadziej jednak ni? raz na dwa miesi?ce.

19

Cz?onkowie Zarz?du nie mog? by? skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe.

20

Do kompetencji Zarz?du nale?y:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz i dzia?anie w jego imieniu.

2. Kierowanie bie??c? prac? Stowarzyszenia i nadzorowanie pracy jednostek podleg?ych Stowarzyszeniu.

3. Dysponowanie maj?tkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnie? przyznanych przez Walne Zgromadzenie.

4. Realizowanie uchwa? Walnego Zgromadzenia.

5. Sporz?dzanie sprawozda? z dzia?alno?ci.

6. Zwo?ywanie Walnych Zgromadze?.

7. Uchwalanie planw dzia?ania Stowarzyszenia.

8. Przyjmowanie, skre?lanie i wykluczanie cz?onkw zwyczajnych i wspieraj?cych.

9. Rozpatrywanie sporw pomi?dzy cz?onkami powsta?ymi na tle dzia?alno?ci Stowarzyszenia.

10. Uchwalanie i nadzorowanie Regulaminw Organizacyjnych powo?anych jednostek.

11. Powo?ywanie i zatrudnianie kierownikw organizacyjnych jednostek podleg?ych Stowarzyszeniu, zatrudnianie pracownikw jednostek organizacyjnych. a tak?e osb niezb?dnych do realizacji zada? statutowych.

12. Zarz?dzanie funduszami i maj?tkiem Stowarzyszenia.

13. Zatrudnianie lub zawieranie umowy zlecenia czy te? umowy o dzie?o w przypadku potrzeby wykonania prac wymagaj?cych szczeglnych kompetencji lub uprawnie?.

21

1. Komisja Rewizyjna sk?ada si? co najmniej z 3 cz?onkw, spo?rd ktrych wybiera si? przewodnicz?cego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale?y:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku ca?okszta?tu dzia?alno?ci Stowarzyszenia i podleg?ych jednostek,

2) wykonywanie kontroli wyrywkowych na zlecenie Zarz?du,

3) przedstawienie Zarz?dowi wnioskw pokontrolnych i sk?adanie pisemnych wyja?nie?,

4) wnioskowanie o zwo?anie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5) sk?adanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozda? ze swojej dzia?alno?ci oraz wyst?powanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarz?du.

2. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. 1)nie mog? by? cz?onkami organu zarz?dzaj?cego ani pozostawa? zw zwi?zku ma??e?skim, we wsplnym po?yciu, w stosunku pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci s?u?bowej,
  2. 2)nie mog? by? skazani wyrokiem prawomocnym za przest?pstwo umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwa skarbowego,
  3. 3)mog? otrzymywa? z tytu?u pe?nienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenie w wysoko?ci nie wy?szej ni? przeci?tne miesi?czne wynagrodzenie w sektorze przedsi?biorstw og?oszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej mog? bra? udzia? w posiedzeniach Zarz?du z g?osem doradczym.

Rozdzia? V

Maj?tek Stowarzyszenia

22

Maj?tek Stowarzyszenia tworz?: nieruchomo?ci, ruchomo?ci i fundusze.

Na fundusze sk?adaj? si?:

a) wp?ywy ze sk?adek cz?onkowskich,

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

c) wp?ywy z dzia?alno?ci statutowej,

e) nawi?zki z s?du, urz?du skarbowego.

1. O?wiadczenia woli w sprawach maj?tkowych Stowarzyszenia sk?adaj? dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes oraz jeden z cz?onkw Zarz?du upowa?niony przez Zarz?d. Do wa?no?ci innych pism i dokumentw wymagane s? dwa podpisy: prezesa i sekretarza Zarz?du.

2. W przypadku d?ugoterminowej nieobecno?ci Prezesa Zarz?du lub Sekretarza Zarz?du kompetencje przejmuje Wiceprezes Zarz?du, a w przypadku d?ugotrwa?ej nieobecno?ci Skarbnika kompetencje przejmuje cz?onek Zarz?du.

3. Zabrania si?:

a) udzielania po?yczek lub zabezpieczania zobowi?za? maj?tkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi cz?onkowie pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim, we wsplnym po?yciu albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia gdy s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami bliskimi,

b) przekazywania maj?tku Stowarzyszenia na rzecz ich cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich, w szczeglno?ci je?eli przekazanie to nast?puje bezp?atnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania maj?tku Stowarzyszenia na rzecz cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich, chyba ?e to wykorzystanie bezpo?rednio wynika ze statutowego Stowarzyszenia,

d) zakupu na szczeglnych zasadach towarw lub us?ug od podmiotw, w ktrych uczestnicz? cz?onkowie Stowarzyszenia, cz?onkowie jej organw lub pracownicy oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich lub po cenach wy?szych ni? rynkowe.

Rozdzia? VI

Zmiana statutu, zrzeszanie si? i rozwi?zanie Stowarzyszenia

23

Uchwa?? w sprawie zmiany statutu, zrzeszenia si? lub rozwi?zania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie g?osami 50 % plus 1, przy obecno?ci quorum uprawnionych do g?osowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez wzgl?du na liczb? obecnych zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw.

Sekretarz Prezes

Bo?ena Gardocka Halina Kami?ska