Dlatego Warto

Stowarzyszenie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut 2017

Email Drukuj

STATUT

STOWARZYSZENIA „DLATEGO WARTO”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ l

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „ DLATEGO WARTO”.

2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z 07 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001 r. Nr 79 poz.855 z p.zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

1.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawiez dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie         (Dz.U.      z 2003 r. Nr 96 poz.873).

§ 3

1.Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Łomży, przy ul. Fabrycznej 9A.

2.Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych pańz poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak według wzoru ustalonego przez Zarząd, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do żw rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

2.Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

3.Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.

4.Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych .

5.Działalność na rzecz wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

6.Aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych.

7.Promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej.

8.Wspieranie finansowe, organizacyjne i rzeczowe WTZ.

9.Integracja środowiska osób zdrowych i niepełnosprawnych.

10.Prowadzenie i inicjowanie działalności charytatywnej i działalności społecznie użytecznej w dziedzinie pomocy społecznej, a w szczególności działw zakresie pomocy społecznej dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

11. Niesienie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom niepełnosprawnym i chorym.

12.Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia osobom niepełnosprawnych i ich rodzinom.

13.Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej w obszarze zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie.

14. Wszechstronna pomoc w leczeniu i rehabilitacji społecznej osób i rodzi z problemem alkoholowym.

Cele realizowane są poprzez:

1.Promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy, imprezy integracyjne, teatr.

2.Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą        z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3.Przyjmowanie darowizn.

4.Integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskami społecznymi.

5.Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.

6. Organizację konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń itp. w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

7. Samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia w tym kampanii badań społecznych.

8.Współpraca ze środowiskami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).

9.Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7

Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych

§ 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złożyła wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd a także cudzoziemcy zamieszkujący poza terenem RP.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 10

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

l. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa        w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa      w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

l. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich.

3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.

4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć w terminie 30 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:

l) Walne Zgromadzenie.

2) Zarząd.

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym        w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia. Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 15

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie ma połowy uprawnionych członków, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia pół godziny później tego samego dnia i może ono skutecznie obradować, jest prawomocne niezależnie od ilości członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d)wybór prezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej członków,

e) ustalenie wysokości składek członkowskich,

f) nadawanie godności członka honorowego,

g) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,

h)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

i)podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych podmiotów organizacyjnych,

j) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

k) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

l) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 18

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z Prezesa, jednego lub więcej Wiceprezesów i co najmniej trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 19

Członkowie Zarządu nie  mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i nadzorowanie pracy jednostek podległych Stowarzyszeniu.

3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.

4. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.

6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

7. Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.

8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia.

10. Uchwalanie i nadzorowanie Regulaminów Organizacyjnych powołanych jednostek.

11. Powoływanie i zatrudnianie kierowników organizacyjnych jednostek podległych Stowarzyszeniu, zatrudnianie pracowników jednostek organizacyjnych. a także osób niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

12. Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.

13. Zatrudnianie lub zawieranie umowy zlecenia czy też umowy o dzieło w przypadku potrzeby wykonania prac wymagających szczególnych kompetencji lub uprawnień.

§21

1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia         i podległych jednostek,

2) wykonywanie kontroli wyrywkowych na zlecenie Zarządu,

3) przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych i składanie pisemnych wyjaśnień,

4) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. 1)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać zw związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. 2)nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego,
  3. 3)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 22

Majątek Stowarzyszenia tworzą: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

c) wpływy z działalności statutowej,

e) nawiązki z sądu, urzędu skarbowego.

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez Zarząd. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa i sekretarza Zarządu.

2. W przypadku długoterminowej nieobecności Prezesa Zarządu lub Sekretarza Zarządu kompetencje przejmuje Wiceprezes Zarządu, a w przypadku długotrwałej nieobecności Skarbnika kompetencje przejmuje członek Zarządu.

3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia      w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,               z którymi członkowie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia gdy są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami bliskimi,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego Stowarzyszenia,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu, zrzeszanie się i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 23

Uchwałę w sprawie zmiany statutu, zrzeszenia się lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie głosami 50 % plus 1, przy obecności quorum uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych zwykłą większością głosów.

 

Sekretarz                                                                                                                      Prezes

Bożena Gardocka                                                                                              Halina Kamińska