Dlatego Warto

Stowarzyszenie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Wydarzenia Wydarzenia Muzeum Historii ?ydw Polskich

Email Drukuj

Dnia 13 lipca 2017 uczestnicy Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w ?om?y, wsplnie z opiekunami mieli okazj? zwiedzi? Muzeum Historii ?ydw Polskich, ktre znajduje si? w Warszawie. Jest to niesamowite miejsce, ktre pe?ni a? dwie funkcje jako tradycyjne muzeum oraz jako centrum kulturalno-edukacyjne.

W trakcie wycieczki zdobyli?my wiedz? na temat wk?adu ?ydw w rozwj polskiej kultury, nauki i gospodarki. Dzi?ki elektronicznym przewodnikom, mo?na by?o prze?ledzi? ich histroi? pocz?wszy od przybycia na ziemie polskie pierwszych kupcw ?ydowskich poprzez rozwj osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczpospolitej a? do wsp?czejnej histroii ?ydowskiej w Polsce. Wystawa sta?a zajmuje dwie po??czone ze sob? kondygnacje podziemne gmachu muzeum.Powsta?a interaktywna ekspozycja sk?adaj?ca si? z o?miu tematycznych galerii, prezentuj?ca chronologicznie tysi?c lat historii polskich ?ydw na tle najwa?niejszych wydarze? z historii Polski.

Wszyscy byli pod wra?eniem nowoczesnego charakteru wystawy, ktra zawiera?a liczne ekspozycje multimedialne, oddzia?ywa?a na nas poprzez obraz, s?owo i d?wi?ki. Mogli?my przyjrze? si? z bliska ponad170 oryginalnym przedmiotom oraz 200 sztuk replik. Ponadto w trakcie zwiedzania ca?ego muzeum ods?uchali?my niezliczon? ilo??nagra? audio, obejrzeli?my setki zdj?? oraz krtkie filmy przedstawiaj?ce dzialalno?? ?ydw w Polsce. Szczeglnym zainteresowaniem cieszy?y si? aktrakcyjne animacje komputerowe.

To by?a bardzo interesuj?ca wycieczka. Wszyscy byli zgodni, ?e jeden dzie? to za ma?o by mc w pe?ni zapozna? si? ze wszelkimi wspania?o?ciami tego niezwyk?ego obiektu.

Zarz?d i cz?onkowie stowarzyszenia dzi?kuj? za wsplnie sp?dzony czas, wszystkim uczestnikom WTZ ?om?a oraz panu Dryrektorowi placwki Adamowi Cwalinie.