Dlatego Warto

Stowarzyszenie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Wydarzenia
Wydarzenia

Email Drukuj

Dnia 13 lipca 2017 uczestnicy Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w ?om?y, wsplnie z opiekunami mieli okazj? zwiedzi? Muzeum Historii ?ydw Polskich, ktre znajduje si? w Warszawie. Jest to niesamowite miejsce, ktre pe?ni a? dwie funkcje jako tradycyjne muzeum oraz jako centrum kulturalno-edukacyjne.

W trakcie wycieczki zdobyli?my wiedz? na temat wk?adu ?ydw w rozwj polskiej kultury, nauki i gospodarki. Dzi?ki elektronicznym przewodnikom, mo?na by?o prze?ledzi? ich histroi? pocz?wszy od przybycia na ziemie polskie pierwszych kupcw ?ydowskich poprzez rozwj osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczpospolitej a? do wsp?czejnej histroii ?ydowskiej w Polsce. Wystawa sta?a zajmuje dwie po??czone ze sob? kondygnacje podziemne gmachu muzeum.Powsta?a interaktywna ekspozycja sk?adaj?ca si? z o?miu tematycznych galerii, prezentuj?ca chronologicznie tysi?c lat historii polskich ?ydw na tle najwa?niejszych wydarze? z historii Polski.

Wszyscy byli pod wra?eniem nowoczesnego charakteru wystawy, ktra zawiera?a liczne ekspozycje multimedialne, oddzia?ywa?a na nas poprzez obraz, s?owo i d?wi?ki. Mogli?my przyjrze? si? z bliska ponad170 oryginalnym przedmiotom oraz 200 sztuk replik. Ponadto w trakcie zwiedzania ca?ego muzeum ods?uchali?my niezliczon? ilo??nagra? audio, obejrzeli?my setki zdj?? oraz krtkie filmy przedstawiaj?ce dzialalno?? ?ydw w Polsce. Szczeglnym zainteresowaniem cieszy?y si? aktrakcyjne animacje komputerowe.

To by?a bardzo interesuj?ca wycieczka. Wszyscy byli zgodni, ?e jeden dzie? to za ma?o by mc w pe?ni zapozna? si? ze wszelkimi wspania?o?ciami tego niezwyk?ego obiektu.

Zarz?d i cz?onkowie stowarzyszenia dzi?kuj? za wsplnie sp?dzony czas, wszystkim uczestnikom WTZ ?om?a oraz panu Dryrektorowi placwki Adamowi Cwalinie.

 

Wycieczka do Rajgrodu

Email Drukuj

Dnia 22 czerwca 2017 roku, odby?a si? edukacyjno- integracyjna wycieczka do centrum Szkoleniowo-Rekracyjnego "Knieja" w Rajgrodzie. Stowarzyszenie "Dlatego Warto" zorganizowa?o dla osb niepe?nosprawnych dwudniowy wyjazd nad jezioro rajgrodzikie. W trakcie wycieczki, uczestnicy nie tylko podziwiali przyrod? ale zdobyli wiedz? na temat drzew i ro?linno?ci lasw polskich. W czasie trwania wyczieczki, nie zabrak?o interesuj?cychspotka?, podczas ktrych wszyscy z ch?ci? uczestniczyli wzabawach i grach logicznych. Wycieczkowicze mieli okazj? poprzez liczne gry planszowe, gry s?owne oraz edukacyjne nie tylko ?wietnie si? bawi? ale tak?e rozwija? kreatywne my?lenie i spostrzegawczo??. Nies?ychan? atrakcj? okaza?o si? p?ywanie na rowerkach wodnych, nie tylko jako forma rozrywki ale te? mi?y trening ruchowy. Wszyscy uczestnicy tej sympatycznej wycieczki byli bardzo zadowoleni. Nie zabrak?o wra?e? zarwno dla ducha jak i dla cia?a a nawet te? i dla umys?u. Wycieczkowicze pragn? podzi?kowa? zarz?dowi Stowarzyszenia "Dlatego Warto" za tak wspania?? przygod? i czekaj? ju? na kolejny projekt wsplnych przedsi?wzi??. Pragniemy rwnie? serdecznie podzi?kowa? ca?emu personelowi O?rodka "Knieja", na pewno b?dziemy chcieli jeszcze nie raz do niego wrci?!!!!

 

Email Drukuj

Po raz kolejny by?o mi?o nam by? wsp?organizatorem wraz z Warsztatami Terapii Zaj?ciowej w ?om?y ju? III TurniejuTurnieju Tenisa Sto?owego Osb Niepe?nosprawnych ?om?a 2016.

Turniej odby? si? dnia 27.04.2016r. w po??czeniu z Festynem Zdrowia organizowanym przez AZSP przy PWSIiP w ?om?y. Organizatorami Turnieju byli: WTZ Z.S. BONA sp. z o.o. w ?om?y, AZSP przy PWSIiP w ?om?y, Stowarzyszenie DLATEGO WARTO, KU AZS przy PWSIiP w ?om?y, ?CRE w ?om?y.

Celem turnieju by?a popularyzacja tenisa sto?owego w?rd osb niepe?nosprawnych jak rwnie? promowanie zdrowego sp?dzania czasu wolnego. Spotkanie okaza?o si? wyj?tkowe pod wzgl?dem liczby uczestnicz?cych zawodnikw. Do Turnieju zg?osi?o si? 84 osoby z 14 o?rodkw.

Sponsorami turnieju byli:

- ZAK?ADY SPO?YWCZE BONA sp. z o.o. w ?om?y

- Stowarzyszenie DLATEGO WARTO w ?om?y

- Hurtownia budowlana Farmal w ?om?y

- Kalisto Zak?ad Stolarski

- Zak?ady Mi?sne MORLINY SA

- DANTEX Generalny dystrybutor w?dlin, mi?sa i drobiu ?wie?ego

- Sklep Spo?ywczy K1 w ?om?y

- Firma RADAWAY kabiny prysznicowe w Swarz?dzu

- Auto Depczy?scy autoryzowany diler KIA

Dzi?kujemy za sportowe wra?enia, jak zwykle nie zabrak?o wielu emocji oraz ciekawych rozgrywek sportowych. Mi?o by?o widzie? po raz kolejny osoby z poprzedniego roku turnieju jak rwnie? pozna? nowych zawodnikw z r?nych placwek. Cieszymy si? ?e w tak wspania?ej atmosferze odby? si? kolejny Turniej Tenisa Sto?owego Osb Niepe?nosprawnych ?om?a 2016.


 

Poszukaj swojej jab?oni

Email Drukuj

img 20170220_094519
W ramach realizacji zadania publicznego -organizacja otwartych imprez kulturalnych 2016 roku, grupa tearalna "Gesty" Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w ?om?y pracuje nad nowym przedstawieniem pt. "Poszukaj swojej jab?oni". Jest to uniwersalna opowie?? o poszukiwaniu mi?o?ci i akceptacji przez niepoprawnych romantykw, marz?cych o czym? innym ni? kariera czy zdobycie maj?tku. Od maja tego roku, codzinnie odywaj? si? pracowite prby, trwa praca nad dekoracjami oraz kostiumami. Zarz?d Stowarzyszenia trzyma kciuki za pomy?lno?? projektu i czeka z niecierpliwo?ci? na premier? spektaklu. Powodzenia dla aktorw z warsztatu oraz dla re?yserki przedstawienia pani Anny Starachowskiej jak rwnie? dla pani Anny Tomczuk oraz Beaty Kie?czewskiej-Szmit, ktre nieustannie czuwaj? nad sprawami organizacyjnymi i technicznymi ca?ego przedswi?wzi?cia.

 

Email Drukuj

29.12.2016 r. wybrali?my si? do Warszawy do teatru "Buffo" na spektakl muzyczny "Wieczr Ba?ka?ski".Znani aktorzy show biznesu, mi?dzy innymi: Janusz Jzefowicz, Natasza Urba?ska i Janusz Stok?osa zaprosili nas w ?wiat wspania?ej muzyki. Ka?da piosenka i utwr mia? swj niepowtarzalny klimat a dzi?ki niezwyk?ej oprawie profesjonalnych tancerzy ca?y spektakl by? niezapomnianym widowiskiem. Efektowna scenograwia, efekty ?wieltne, muzyka na ?ywo oraz wspania?e wyst?py artystw zapadn? nam na d?ugo w pami?ci. To by? kolejny udany wyjazd wsp?organizowany przez Stowarzyszenie i Warsztat Terapii Zaj?ciowej w ?om?y.

Dzi?kujemy : )

 

Wesprzyj nas

Email Drukuj

.

 

Weso?ych ?wi?t !!!

Email Drukuj

alt